Regulamin

Regulamin i Warunki Świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Witrynę/Stronę www.DiveReif.pl

Obowiązuje: od 31 marca 2020 r.

Oświadczenie

Marcin Reif www.DiveReif.pl niniejszym oświadcza, że korzystając z Witryny, zgadzasz się na przestrzeganie poniższych Warunków Świadczenia Usług oraz naszej Polityki Prywatności.

Czytanie informacji na tej stronie odbywa się z własnej woli i jeśli nie akceptujesz warunków zawartych w niniejszym Regulaminie i Warunkach Świadczenia Usług drogą elektroniczną, powinieneś zaprzestać korzystania z tej strony.

Wszystkie wyrażone na Witrynie poglądy reprezentują tylko poglądy wykonane przez zespół prowadzący Witrynę www.DiveReif.pl .

Jakakolwiek opinia, którą możemy przedstawić, nie ma na celu wyrządzenia szkody, oczernienia ani zniesławiania jakiejkolwiek firmy, osoby lub rzeczy.

Zależy nam na dostarczaniu aktualnych informacji, ale nie możemy składać żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, dotyczących kompletności, dokładności, niezawodności, przydatności lub dostępności w odniesieniu do strony internetowej lub informacji, produktów lub usług. Witryna zawiera dużą ilość danych i prawdopodobne jest wystąpienie błędów w śledzeniu zmian. Jeśli znajdziesz jakieś niedokładne informacje w Witrynie, prosimy o poinformowanie nas o tym pod adresem Marcin@DiveReif.pl , a my poprawimy je, gdy tylko będzie to możliwe.

1. SŁOWNIK POJĘĆ.

Administrator / Usługodawca / Marcin Reif
telefon kontaktowy: +48 505 861 372 (dostępny w godzinach od 9.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku)adres poczty elektronicznej: Marcin@DiveReif.pl

Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną poprzez Stronę/Witrynę i jest jednocześnie
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony/Witryny.

Dane Kontaktowe Klienta – dane Klienta, przy użyciu których Usługodawca może skontaktować się
z Usługobiorcą, obejmujące adres poczty elektronicznej.

Newsletter / Biuletyn– elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o nowych postach, informacjach, nowościach pojawiających się na Stronie.

Regulamin – niniejszy regulamin Witryny/Strony Internetowej www.DiveReif.pl .

Rejestracja – utworzenie Konta przez Klienta, przy użyciu formularza rejestracyjnego Sklepu Internetowego znajdującego się na jego stronie internetowej. Rejestracja jest dobrowolna i nieodpłatna.

Witryna / Strona Internetowa /Strona– nieodpłatny serwis internetowy dostępny pod adresem www.DiveReif.pl .

Treść/Treści – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Witryny.

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która za pomocą systemu teleinformatycznego korzysta nieodpłatnie z usług elektronicznych zasobów Sklepu internetowego.

Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Witryny.

1. Witryna świadczy nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne:
a. Przeglądanie Postów, Treści (zdjęcia, opisy),
b. Wyszukiwanie treści,
c. Otwieranie i przeglądanie utworzonych stron www.
d. Aktywacja Newslettera,
i. Udostępnienie linków, po naciśnięciu których następuje przekierowanie na strony partnerów Sklepu Internetowego (np. strony płatności przy realizacji zamówienia oraz inne np. producentów, dostawców, Przewoźników itp.).

2. Do współpracy z systemem teleinformatycznym Witryny niezbędny jest:
a. Dostęp do systemu teleinformatycznego umożliwiający obsługę przeglądarek Internetu w miarę możliwości z aktualną wersją (np. Firefox, Internet Explorer, Chrome i inne).
b. Dostęp do Internetu (koszty po stronie Usługobiorcy).

3. Korzystanie przez Usługobiorcę z Usługi Elektronicznej odbywa się na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
4. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą następuje poprzez rozpoczęcie przez Usługobiorcę korzystania drogą elektroniczną z dowolnej Usługi Elektronicznej.
5. W celu aktywacji Newslettera oraz zgody na otrzymywanie ofert specjalnych, Usługobiorca wyraża zgodę poprzez podanie adresu e-mail oraz akceptacji poprzez kliknięcie przycisku „Zapisz” oraz kliknięciu linka w otrzymanym mailu celem potwierdzenia.

6. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Stroną Internetową następuje:
a. W przypadku rezygnacji z usługi Newsletter: Usługobiorca może wysłać maila z oświadczeniem o rezygnacji z korzystania z usługi Newsletter (np. maila o treści: proszę o wypisanie z Newsletter mojego adresu mailowego ….) na adres Marcin@DiveReif.pl .
b. Usługobiorca w każdej chwili może zakończyć korzystanie z pozostałych Usług Elektronicznych wymienionych w tym rozdziale poprzez opuszczenie Witryny, tj. poprzez zamknięcie okna/zakładki w przeglądarce stron internetowych Usługobiorcy. W takim przypadku umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie po opuszczeniu Witryny.

7. Usługobiorca zobowiązany jest w szczególności do:
a. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób niezakłócający funkcjonowanie Witryny Internetowej,
d. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z uwzględnieniem przyjętych w danym zakresie zwyczajów i zasad współżycia społecznego,
e. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Witryny jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste,
f. niepodejmowania działań takich jak:
i. podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Usługobiorcy, w tym danych innych Usługobiorców,
ii. modyfikowania w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Usługodawcę.

8. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania (bez powiadomienia autora) Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste oraz postanowienia Regulaminu.

9. Usuwane będą również opinie:
a. zawierające dane personalne i/lub teleadresowe,
b. zawierające informacje sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, obrażające uczucia religijne,
c. obrażające osoby publiczne, osoby uczestniczące w dyskusji, inne osoby,
d. zawierające słowa powszechnie uznane za obraźliwe i wulgarne,
e. zawierające treści o charakterze ogłoszeniowym lub reklamowo-promocyjnym,
f. zawierające odnośniki do innych serwisów internetowych,
g. zawierające informacje o znamionach pomówień i niesprawdzonych zarzutów,
h. naruszające prawa autorskie, patentowe, tajemnicę handlową oraz inne prawa własności intelektualnej,
i. wielokrotnie powielone (spam),
j. wprowadzające w błąd.

10. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać pisemnie na adres Usługodawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Marcin@DiveReif.pl .

11. W opisie reklamacji zaleca się podanie przez Usługobiorcę:
a. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości,
b. żądania Usługobiorcy oraz danych kontaktowych składającego reklamację.

12. Wskazane powyżej zalecenia jedynie ułatwią i przyspieszą jej rozpatrzenie przez Usługobiorcę natomiast nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

13. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługobiorcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

Aktualizacja 07.04.2020.

Zapoznaj się również z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ RODO, dotyczącą przetwarzania danych osobowych (RODO/GDPR).

Zapoznaj się również z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI Strony: www.DiveReif.pl .